Kasutuskohad

PALJUDE KASUTUSVÕIMALUSTEGA KERGTÄITEMATERJAL

Kergkillustik on oma klassi ökoloogilisim ja kergeim täitematerjal ja see toimib ka dreen- ja soojustusmaterjalina. Kergkillustiku sisestruktuur on kärgjas ja poorne, mis annab sellele kerge kaalu, tugevuse ja soojusisolatsioonivõime. Kergkillustikku toodetakse taaskasutatud klaasist ja sellel on väike CO2 jalajälg.

Kergkillustiku tükkidel on hulktahuka kuju, karedad murdpinnad ja tänu tükkide omavahelisele „iselukustumisele“ erakordselt suur varikaldenurk – kuni 45°. See tagab materjali parema püsivuse kui ümaratel graanulitel, mis omakorda võimaldab lihtsamat käsitsemist ehitusobjektidel ja vähendab seega tööjõukulusid. Väga madal mahukaal võimaldab veelgi vähendada koormusi allolevatele konstruktsioonidele.

Kergkillustik VitriCel tehnilised andmed

KERGKILLUSTIKU KASUTUSKOHTI EHITUSES

 • pinnasele toetuvate põrandate soojustav ja ventileeriv täide;
 • vundamendi ja õuerajatiste ümbruse dreeniv ja soojustav (tagasi)täide;
 • vahelagede ja lamekatuse soojustav kergtäide;
 • külmakerke ja vajumisvastane soojustus.

Kergkillustik kuulub Põhjamaade ökomärgisega toodete andmebaasi.

OMADUSI

 • vähendab koormust tänu madalale mahumassile;
 • kannatab kõndimist isegi tihendamata kujul;
 • tihendamisel hea kandevõime;
 • soojust/külma isoleeriv;
 • head dreenimis- ja ventileerimisomadused;
 • A1 tuleklass, M1 emissiooniklass;
 • orgaanilise aine- ja väävlivaba.

KERGKILLUSTIK ”NULL-TSÜKLI” EHITUSES

Kergkillustik toimib põrandakonstruktsioonis kerge ja soojustava täitematerjalina, vee kapillaartõusu peatajana ning ventileeriva lahendusena radooniohtlikes piirkondades. Põrandaalused torustikud ei vaja kergtäite kasutamisel kulukat lisasoojustust.

Keldrivundamendi välise tagasitäitena toimib kergkillustik nii täite, soojustuse kui dreenmaterjalina. Kergkillustik avaldab keldriseinale kuni kümme korda madalamat pinnasesurvet, mis võimaldab dimensioneerida kergema ja soodsama vundamendi. Lisaboonusena saab korralikult soojustatud ja dreenitud vundamendiümbruse.

Vähese kandvusega pinnasele hoone rajamisel tuleb arvestada, et vundamendi- ja põrandakonstruktsioon võivad olla massilt isegi suuremad kui ülejäänud hoone. Kergtäite kasutamisega, mille mahukaal on tavatäitematerjalidest u viis korda väiksem, saab vältida kulukaid vundeerimistöid, näiteks vaiamist, tugipostide või –seinte ehitamist jne.

Kompenseeriv vundament. Eriti nõrga kandevõimega pinnasel saab kergtäidet kasutades ehitada kompenseeriva vundamendiga hoone. Sel juhul asendatakse kergtäitega ehitisealusest pinnasest küllaldane osa, mida on tarvis, et ehitise mass koos kergtäitega ei ületaks väljakaevatud pinnase kogumassi ja -survet paika jäänud kandepinnasele.

VAHELAGEDE TÄIDE

Kergkillustik on oma klassi kergeim täitematerjal, mis sobib nii uusehitusse kui eriti hästi renoveerimistöödele, kus tuleb täita ja õgvendada konarlikku või ebaühtlast aluspinda, koormamata seejuures liigselt allolevaid konstruktsioone. Kergkillustikku on kerge käsitseda ja tänu selle tükkide hulktahukalisele kujule ja hõõrdumisele on see ilma lisatöödeta kohe pealkäidav. Kergkillustikuga on lihtne anda põrandale vajalikke kaldeid. Tihendatud kergkillustikule saab teha põrandavalu ilma lisatööde ja vahekihita. Hea tavana/vajadusel eraldatakse kergtäide ja betoon omavahel kilega.

Puit-konstruktsiooniga renoveerimisobjektidel asendatakse vana, sageli orgaanilist materjali sisaldav, taladevaheline täide kergkillustikuga. See ei sisalda mädanemist või hallitamist tekitada võivaid orgaanilisi aineid, samuti ei sobi kergkillustiku keskkond närilistele ega putukatele.

Kergkillustikul on tuleklass A1 ja emissiooniklass M1. Kergkillustikku toodetakse taaskasutatud klaasist ja sellel on väike CO2 jalajälg.

VitriCel põrandasoojustusena

KATUSEKONSTRUKTSIOON

Kergkillustikku kasutatakse lamekatuse kallete andmisel ja soojustusena, sest sel on ka arvestatavad soojusisolatsiooni omadused. Katusekonstruktsioon vajab loomulikku tuulutust, milleks sobib kergkillustik tänu oma headele ventileerumisomadustele.

Kergtäite paigaldamine ei vaja eriväljaõppega töölisi. Paigaldamisel kasutatakse tavalisi ehitusseadmeid ja töövahendeid.

Kergkillustikku on hõlbus käsitseda ja tänu graanulite hulktahukalisele kujule on see ilma lisatöödeta koheselt pealkäidav. Kergkillustikuga on lihtne anda katusekonstruktsioonile vajalikke kaldeid. Tihendatud kergkillustikule saab teha pealevalu ilma lisatööde ja vahekihita. Hea tavana/vajadusel eraldatakse kergtäide ja betoon omavahel kilega.

ROHEKATUSED

Kas rohekatus muutub tulevikus valdavaks lamekatuseks?

Põhjamaades on murukatused traditsioonilised, ent meiegi linnahoonestuses kavandatakse järjest rohkem rohekatuseid ja õuealasid koos sellest tuleneva positiivse mõjuga keskkonnale. Kergkillustik on suurepärane rohe-ehituse materjal tänu oma füüsikalistele omadusetele, olles samas toodetud taaskasutatud klaasist ning sellel on väike CO2 jalajälg.

Kergkillustik pidurdab rohekatuses meilgi järjest sagedasemad paduvihmad oma „puhvrisse“ ja laseb selle siis mõõdukal kiirusel sadeveekanalisatsiooni.

Kergkillustiku tuleklass on A1 ja emissiooniklass M1.

KERGTÄIDE ÕUEEHITUSES

Järjest enam ehitatakse meilgi nõrkadele pinnastele, kus on oht vajumite tekkeks ja külmakahjustusteks. Tihti unustatakse, et ka väljaspool hoonet võivad uued täited, sillutised jmt avaldada pinnasele suuremat survet kui aluspinnas suudab taluda. Vajumistega võivad puruneda trassid/torustikud, rääkimata lihtsalt käigu- ja sõidupindade lääpa- või lohkuvajumisest. Neid probleeme saab kavandamisel ennetada õigete lähteandmete arvessevõtmisega ja asjakohaste täitematerjalide valikuga.

Kergkillustik toimib õuekonstruktsioonides “kergendaja” ja soojustusmaterjalina. Kergkillustikku saab kasutada kõigis alumistes konstruktsioonikihtides, mille peale tehakse kande- ja kulumiskiht. Võrreldes ettevaatlikku käsitlemist ja väga täpset eelnevat pinnasetööd nõudvate plaat-isolatsioonimaterjalidega on kergtäite paigaldamine ülimalt lihtne ega vaja eriväljaõppega töölisi. Paigaldamine ei nõua erivarustust, vaid kasutatakse tavalisi ehitusseadmeid ja töövahendeid.

KERGKILLUSTIK BASSEINIEHITUSES

Tänapäeval on palju erinevaid materjale ja lahendusi (õue)basseinide rajamiseks. Kergkillustik on keskkonnasõbralik alternatiiv, mis sobib hästi kergeks tagasitäiteks ja isolatsioonikihiks mitmete basseinitüüpide puhul. Varem olid basseinid valdavalt betoonist, kuid tänapäeval on ka monteeritavaid klaaskiust või moodulbasseine.

Erinevate basseinitüüpide ja eriti klaaskiud- ja moodulbasseinide tagasitäite materjalina sobib kergkillustik eriti hästi, sest selle surve basseini seinale on kuni kümme korda madalam tavapärasest täitematerjalist. Sellega väheneb samavõrra oht pragude ja muhkude tekkeks basseiniseinale. Kergkillustikku on kitsastel ehitusplatsidel palju lihtsam ja kergem käsitleda kui rasket täitematerjali.